การเปลี่ยน default mirror ของ kali linux เป็น mirror ไทย ku.ac.th

23 Sep
September 23, 2019

1. แก้ file sources.list

Kali $ vim /etc/apt/sources.list

2. ลบข้อมูลเดิมออกให้หมดแล้วใส่ code ข้างล่างลงไป

deb http://mirror1.ku.ac.th/kali/ kali-rolling main contrib non-free
deb-src http://mirror1.ku.ac.th/kali/ kali-rolling main contrib non-free

3. ทำการ update mirror ใหม่

Kali # apt update
Kali # apt upgrade
Tags: , , ,
© Copyright - HHGG It's 42